همکاران گلستان

همکاران گلستان

زینب سیاهپوش

موسس دبستان دخترانه گلستان آل طه 

زهره سیاهپوش

مدیریت پیش دبستان  و دبستان گلستان آل طه 

زهرا قدرت آبادی

 مسئول پیش دبستان ومعاون آموزشی 

آزیتا دارایی

معاونت اجرایی

ناهید مشهدی

آموزگار پایه اول

ملیحه حسین زاده

آموزگار پایه دوم 

سارا جعفری

آموزگار پایه سوم 

مرضیه فرقانی

آموزگار پایه چهارم

الهه دارایی

آموزگار پایه پنجم وششم

شهلا کرمی

آموزگار پایه پنجم و ششم

زینب سیدی

آموزگار هدیه ها و قران 

خدیجه بخشی

آموزگار زبان انگلیسی

بهاره اله وردی

آموزگار کامپیوتر 

مریم طاهری

آموزگار چرتکه

پرستو پیمانی

آموزگار هنر

ماریا براخصی

خدمات

سیم گل امانی

خدمات